เด็กหญิงพิมนิพา ฮงสุดาวรรณ,เด็กหญิงกุลณัชชา  โพธิ์อินทร์,เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์