คำสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคมปี 2564

คำสั่งที่ เรื่อง
228/2564 คำสั่ง-ประชุมผู้ปกครอง
227/2564 แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
225/2564 คำสั่งมอบหมายงานการสอนภาคเรียนที่ 2-ปีการศึกษา-2564 เพิ่มเติม
223/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดประเมินผลกลางภาคเรียนที่2-2564
221/2564 คำสั่งดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกาษา
217/2564 คำสั่งเวรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์-2565
216/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
207/2564 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่-วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า-ประจำปี-2564
204/2564 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน-ภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2564
203/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและแจกอุปกรณ์การเรียน-ภาคเรียนที่-2-2564
202/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ-ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
201/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา-ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา-2564
199/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน-ประจำปีการศึกษา-2564แก้ไขเพิ่มเติม
198/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ม.3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพิ่มเติม
196/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษาปี-2564
190/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับนักเรียน-ม.4-ม.6-เข็มที่2
189/2564 คำสั่งมอบหมายงานสอนภาคเรียนที่-2-2564
188/2564 คำสั่งเวรเดือนพฤศจิกายน 2564
187/2564 คำสั่งฉีดวัคซีoโควิด-19-ให้กับนักเรียน-ม.1
186/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉีดวัคซีนโควิด-19-ให้กับนักเรียนระดับชั้ ม.2 และ ม.3
185/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฉีดวัคซีนโควิด-19
181/2564 คำสั่งสอบปลายภาคเรียน-เพิ่มเติม-1.2564
180/2564 คำสั่งเวรเดือนตุลาคม 2564
178/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม-คุรุมุฑิตา-วันอำลาที่ภาคภูมิ
175/2564 คำสั่งสอบปลายภาคเรียน-1.2564
172/2564 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและโคก-หนอง-นา-โมเดล-รร.ลาดยาววิทยาคม
166/2564 แต่งตั้งครูและบุคลกรทางการศึกษา ปฏิบัติหหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
151/2564 คำสั่งเวรเดือนกันยายน 2564
150/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม-มูลนิธิยุวพัฒน์-ปีการศึกษา-2564
149/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล-1-ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ-ปีการศึกษา-2564
146/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา2564
145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา-ปีการศึกษา2564
144/2563 กิจกรรมวันอาเซียน-ปีการศึกษา-2564
143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ-ปีการศึกษา-2564
142/2563 คำสั่งเวรเดือนสิงหาคม 2564
135/2564 คำสั่งเวรเดือนกรกฏาคม 2564
133/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่อนและการเขียน-ประจำปีการศึกษา-2564
132/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ-รับรายงานตัว-และมอบตัวนักเรียน-ม.1ม.4-เพิ่มเติม
129/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล-HCEC
126/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน-ประจำปีการศึกษา-2564
123/2564 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน-ภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2564
122/2564 คำสั่งรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
119/2564 คำสั่งเวร เดือนมิถุนายน 2564
118/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
117/2564 คำสั่งเวร เดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มเติม
115/2564 คำสั่งเวร เดือนพฤษภาคม 2564
114/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ-นักเรียน-ม.1-และ-ม.4-ปีการศึกษา-2564
101/2564 คำสั่งเวร เดือนเมษายน 2564
100/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน-ระดับ-ม.1และ-ม.4-ปีการศึกษา-2564
99/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา-ระดับนักเรียนม.4ปีการศึกษา-2564
92/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 ประจำปีการศึกาา 2563
90/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563
  ปฎิทินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
83/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
  ข้อมูลการจัดทำสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงานสารวนเทศงานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้
82/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
81/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา-2564
75/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่-2ปีการศึกษา-2563
68/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน-ประจำปีการศึกษา-2563
67/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน-ประจำปี-2564
66/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน-ประจำปี-2564
65/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและประธานสีคณะสี-ประจำปี-2564
57/2564 คำสั่งเวรเดือนมีนาคมเพิ่มเติม
56/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม O-Net
50/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน-ปีการศึกษา-2563
49/2564 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน-ภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2563เพิ่มเติม
40/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและการอบรมนักเรียน ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
39/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง
38/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมและผู้เข้าอบรมการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน
36/2564 คำสั่งเวรเดือนมีนาคม
32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดกิจกรรมติวGAT พิชิตฝัน
31/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ
24/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจราจรและการขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2563
23/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแก้ปัญหาด้านผลการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี ประจําปีการศึกษา 2564
11/2564 คำสั่งสอบกลางภาคเรียน-2.2563
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่-2-2563
9/2564 คำสั่งเวรเดือนกุมภาพันธ์
3/2564 คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
249/2563 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
281/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินระดมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563