คำสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคมปีการศึกษา 2563

3/2564 คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
249/2563 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563
281/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินระดมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563