คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
     

 

     
     
นางสาวณัฐปภัสธ์ ศรีตะลหฤทัย
     
     

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

 

     
 
 
 
 
 
นางยุพิน สมสวย
 
นายนิลรัตน์ พึ่งพา
 
นายอภิรักษ์ กัลพันธ์
 
             
 
 
 
 
 
นายมาโนช อภิญญาวัฒน์
 
นางสาวบุษรา อาบวารี
 
นายถาวร ศรีลาศักดิ์
 
             
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430