คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
     

     
     
น.ส.ณัฐปภัสธ์ ศรีตะลหฤทัย
     
     

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

 

     
 
 
 
 
 
นางยุพิน สมสวย
 
นายนิลรัตน์ พึ่งพา
 
นายอภิรักษ์ กัลพันธ์
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวภารดี เกิดวาระ
 
นางสาวนวลนลา สำเภายนต์
 
นายกิตติพงษ์ คงโต
 
             
           
 
นางสาวดุริยา พุมานนท์
         
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430