คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
 
 
   

 

 

 

 

     
     
นางเอื้อมพร ถวิลไทย
     
   
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

 

 
 
 
 
 
 
นางนัสธี แพรสีนวล
 
นางวารี รอดมา
 
นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตน์
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวรัตนาพร บุณตัน
 
นายสมเกียรติ สำเภารอด
 
นายวีรชาติ สายวงค์
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวเขมจิรา อินตระกูล
 
นางสาวนพวรรณ จันทรบาง
 
นางสาวธนิดา ทิพย์เสน
 
             
             
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430