คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

 

     
     
นางวารี รอดมา
     
   
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

 

 
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ สำเภารอด
 
นายวีรชาติ สายวงค์
 
นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตน์
 
             
 
 
 
 
 
น.ส.กนกวรรณภรณ์ วงศ์สุฤทธิ์
 
นางสาวธนิดา ทิพย์เสน
 
นางสาวเขมจิรา อินตระกูล
 
             
       
 
นางสาววชิราคณา เปรมจิตต์
 
นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์
 
นงสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ม่วง
 
             
       
 
นางสาวประภาพร แสนงาม
 
นางสาวอาริยา เนียมคำ
 
Mr.Thomas Mungo Epie
 
             
           
 
Ms. Morine Mbeng Agbor
         
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430