คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
 
 
 
นางชลดา สมัครเกษตรการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         
 
นายยงยุทธ หมั่นเขตร
นางทัศนีย์ เพิ่มภาค
นางสาวปิยะดา แสงมณี
นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์
นายศุภชัย พุ่มขจร
                   
         
 
นางสาวเกสรี แจ่มส
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธฺ์งาม
นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล
นางสาวอโนชา เกษกรณ
นายธนารัตน์ หงษ์เม่น
                   
         
 
นายภราดร บัวปอน
นายสุพัฒน์ คำฤทธฺิ์
นายพีระพงษ์ พิมพ์พันธ์
นางสาววิไลพร วงษ์มี
                   
                   
   
   
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430