คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

นางบุษยาภรณ์ สินน้ำคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
       
 
นางสาวอโนชา เกษกรณ์
นางทัศนีย์ เพิ่มภาค
นางสาวปิยะดา แสงมณี
นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์
               
       
 
นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร์
นายภราดร บัวปอน
นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง
นายบุตร สุดสังข์
               
         
 
นายสมโภชน์ แก้วเทียน
  นางชุติกาญจน์ เกษมวัฒนา  
นายปรีชานันท์ ด่านตะกูลหิริญ
   
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430