เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
รายงาน-การไปราชการ
รายงาน-การไปราชการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์ประเมินครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-๒๕๕๘
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครูอัตราจ้าง
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครูอัตราจ้าง
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่าง สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Id-Plan-ลว
Id-Plan-ลว
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
โปรแกรม LTeacher และ คู่มือการใช้งาน Logbook
แบบขออนุญาตไปราชการ การยืม-คืน เงินเขตโครงการคูปองครู