เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ 1/2561
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ 1/2561
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครูอัตราจ้าง 1/2561
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครูอัตราจ้าง 1/2561
แบบขออนุญาตไปราชการ การยืม-คืน เงินเขตโครงการคูปองครู
โปรแกรม LTeacher และ คู่มือการใช้งาน Logbook
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
Id-Plan-ลว
Id-Plan-ลว
ตัวอย่าง สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครูอัตราจ้าง
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครูอัตราจ้าง
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ข้าราชการ
เกณฑ์ประเมินครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-๒๕๕๘
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงาน-การไปราชการ
รายงาน-การไปราชการ
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต