เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
รายงาน-การไปราชการ
รายงาน-การไปราชการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน