คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
     

 

     
     
นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
   

 

 

 
 
 
 
 
นายสกุล แหงมงาม
 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์
 
นางสาวกรชวัลย รุ่งรัตน์
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวมัทรี โททอง
 
นายภูวดล สายสุวรรณ
 
นางสาวสิริพร สินธุ
 
             
           
  นางสาวอนุสรา จงอุดมชัย          
             
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430