คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
     

 

     
     
นายภูวดล สายสุวรรณ
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
   

 

 

 
 
 
 
 
นางสาวมัทรี โททอง
 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์
 
นางสาวกรชวัล ร่งรัตน์
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวสิริพร สินธุ
  นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค   นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ
             
       
  นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ   นางสาวอรสา เจนถิ่นป่า   นายอุกฤษฏ์ ฐากูรบุตร  
             
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430