ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปี 2557-2558
ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปี 2558-2561
ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปี 2557-2558
ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปี 2558-2560