นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
     
 
นางสุนทรา วิมลพันธ์
นางเกศริน เพ็ชนะ
นายชวลิต เลากสิกรรม
           
     
 
นางสาวชฎินี จูเทศ
นางสาวกนกพร คำลือไชย
นางศุภมาศ พูลจิตร์
           
     
 
นางสาวนลัทพร ชำนาญถิ่นเถื่อน
 
นายพัทธดนย์ ชูเพ็ง
 
นางสาวเมรินทร์ ปกเกษ

 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430