คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

 

นางสัจจา วัดเกี้ยวพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
       
 
นางสุนทรา วิมลพันธ์
นางวรรณา คงยุทธ
นายวันชัย จูงาม
นายอัตสิทธิ์ ดอชนะ
               
       
 
นายวานิ ยาเพ็ชรน้อย
นางจรูญศรี เปลื้องนุช
ครูนภานันท์ ศรีธงชัย
นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม
               
               
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430