คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

     
      นายปวงไทย ประสมพงษ์      
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ อภิญญานุวัฒน์
 
นายชินพัฒน์ แก้วลายคำ
 
นางสาวอรทัย บัวรอด
 
             
 
 
 
 
 
นายปราโมทย์ พูลเกิด
 
นางสาวกรรณิกา ติยะสันต์
 
 
             
 
 
     
 
 
     
 

Latyaowitthayathom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430