คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

     
     
นายชินพัฒน์ แก้วลายคำ
     
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
นายปราโมทย์ พูลเกิด
 
นายทัศนัย ฉันทอภิชัย
 
นายนิมิตร์ แก้วสาสุข
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวเอื้องพร นิระคม
 
นายทศพล มั่นมานะเสรี
     
             
 
 
     
 
 
     
 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430