คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
||กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนลาดยาววิทยาคมว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมของนักเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนพมาศ เปฎะพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430