คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

     
     
นางสาวณิชากร  สมนึก
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  นางอดิภา  ศรีพูล  
นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา
 
นางกาญกนก  ไชยฉิม
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวอรวรรณ ธวัชวงษ์
 
นางสาวณิชาภา แย้มกุล
 
นางสาวจีรนันท์ สุขป้อม
 
             
 
         
 
นางสาวสุดารัตน์ ทองไหล
         
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430