คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

     
     
นางสาวกัญญา ขำดวง
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นายกัมพล  เชี่ยวชาญ
  นางอดิภา  ศรีพูล  
นางชฏาพร แหงมงาม
 
             
 
 
 
 
 
นางอุไรวรรณ สุทธิชาติ
 
นางสาวกาญกนก  สุนทรแย้ม
 
นางสาวณิชากร  สมนึก
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
 
 
 
             
             
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430