คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานบริหารทั่วไป ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

>> โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน Video On-demand คือ ระบบการเรียกดูภาพยน ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถ...

>> ห้องเรียนคุณภาพ การพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน...
>> รณรงค์ประหยัดพลังงาน 7 วิธีใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ประหยัดพลังงาน...
>> 10 มาตรการประหยัดพลังงาน โรงเรียนลาดยาวิทยาคม ขอกำหนด 10 มาตรการประหยัดพลังงานและถือเป็นหน้าที่ของคณะครูและนักเรียน ทุกคน ที่ต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน...
 
 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉัตรมงคล สูงเนิน

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430