คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานวิชาการ ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มวิชาการ

แบบรายงานการวิจัย-5-บทปีการศึกษา 2564
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ตารางสอน
รายงานจำนวนนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน้าปก ปพ.5
แบบฟอร์ม-วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ-BP-2564
คู่มือการใช้โปรแกรม-SGS
เกณฑ์การให้คะแนน-IS
คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระยะที่ 2
ตารางสอนปรับลดเวลาเรียน ONLINE
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ประกาศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมาย
รายงานผลการประเมินคุณภาพตนเองโรงเรียนลาดยาววิทยาคม (Self-Assessment Report)
PLC โรงเรียน
คำสั่ง PLC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ข้อมูลรายงานสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง
แผนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม
แผนการติดตาม-กรณีนักเรียนติด-ร
ข้อมูลจัดทำสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบฟอร์มวิจัยในชั้น-เรียน-2563
แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว 2563
แบบประเมินลูกเสือ-เนตรนารี 2563
แบบประเมินชุมนุม 2563
บันทึกข้อความขอส่งผลการสอบแก้ตัว(เพิ่มเติม)
บันทึกข้อความขอส่งผลการสอบแก้ตัว(เพิ่มเติม)
แบบบันทึกการเรียนซ้ำ (สำหรับนักเรียน)
บันทึกข้อความรายงานผลการสอบแก้ตัว
กำหนดการสอนบูรณาการสถานการณ์แพร่ระบาดของ-COVID19
แบบสำรวจข้อมูลการเรียนทางไกล-เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน-2563
ตัวอย่างบันทึกกการสอน
แบบฟอร์ม-ปพ6
แบบฟอร์ม-ปพ6
คู่มือการใช้โปรแกรม-SGS
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ป.พ.6)
แบบรายงานการสอนลดเวลาเรียน
แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้
โลโก้โรงเรียน
   
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชลดา สมัครเกษตรการ

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430