เอกสารกลุ่มวิชาการ

รายงาน-SAR-กลุ่มสาระ
ปก SAR
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)
แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียน 2561  
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2561  
แบบฟอร์ม-วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ-BP
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2560
SAR 2560
ตารางเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2560
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ป.พ.6)
ตารางเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบรายงานการสอนลดเวลาเรียน
แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกหลังสอน
แบบการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โลโก้โรงเรียน