คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
 
 
   

 

 

 

     
     
นางสมภัทร บุษบงค์
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 

 

 

 
 
 
 
 
 
นายชาติชาย แทนเทือก
 
นางสาวอันชุลี คราวจันทร์ทึก
 
นางวาสนา ศาสตร์ศรี
 
             
 
 
 
 
 
นายโยธิน ศาสตร์ศรี
 
นายอนุวัฒน์ ชังชั่ว
 
นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ
 
             
 
 
   
  นายกิติชัย เชี่ยวชาญ  
นายเจริญพงษ์ ชมพูนุช
 
นางวริสรา ทองรวม
 
             
           
  นางสาวเบจวรรณ ธาดาธนบดี          
 

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430