คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

   
     
นางสาวอันชุลี คราวจันทร์ทึก
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 

 

 

 
 
 
 
นายโยธิน ศาสตร์ศรี
 
นางชนม์พิศา ศาสตร์ศรี
 
นายกิติชัย เชี่ยวชาญ
           
 
 
 
 
น.ส.อรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ์
 
นายพชรวัฒน์ ชมภูนุช
 
นางสาวรักษวรา ทองรวม
           
     
  นางสาวเบจวรรณ ธาดาธนบดี  
นางสาวขวัญทิพย์ วิทยารัตน์
 
นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตรกรรม
           
     
  นางสาวทนิษฐา ชื่นจิตร  
นายศุภณัฐ วงศ์กระจ่าง
  นายสุรศักดิ์ นามบุญ
           
     
   
นางสาวเกสรี แจ่มสกุล
  นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ
           
     

 
นายภูมิศักดิ์ คงจันทร์
  นางสาวนริศรา ตรีสังข์   นายปริวัตร ศรสุรินทร์
           
       
  นางสาววิภาวี พูลการขาย   นางสาววิไลพร วงษ์มี    
           
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430