รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ปี พ.ศ. 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ