สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง-รอบเดือน