กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560