คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานวิชาการ ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มวิชาการ

เอกสารชุมนุม ปีการศึกษา 2567
เอกสาร-งานทะเบียน-วัดผล
ตารางสอน
วิจัยและนวัตกรรม
นิเทศการสอน
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานกิจกรรมโฮมรูมและรายงานผลการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
เอกสาร-แผนการสอน
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
สารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ปี 2564
หลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง 2564) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
แบบรายงานการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 2564
รายงานจำนวนนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
แบบฟอร์ม-วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ-BP-2564
คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระยะที่ 2
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ประกาศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
PLC โรงเรียน
คำสั่ง PLC โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
แบบสำรวจข้อมูลการเรียนทางไกล-เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน-2563
โลโก้โรงเรียน
   
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430 ติดต่อห้องวิชาการ 081-3497234