คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานบุคคล ||
 
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบประเมินฯ ครู ชำนาญการพิเศษ-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครู ชำนาญการพิเศษ-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครู ชำนาญการ-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครู ชำนาญการ-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครู-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครู-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครูผู้ช่วย-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครูผู้ช่วย-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่-ครั้งที่-2-2565
แบบประเมินฯ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่-ครั้งที่-2-2565
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน pa
ปกรายงานผลการดำเนินงานPA
รายงานผลการดำเนินงานPA
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบฟอร์ม PA1-PA5 ตำแหน่งครู
รายงานการไปราชการ-อบรม-สัมมนา-ประชุม-ศึกษาดูงาน
รายงานการไปราชการ-อบรม-สัมมนา-ประชุม-ศึกษาดูงาน
ID-PLAN
ปรับปรุงปก+สันปก สำหรับใส่แฟ้มวางประเมิน
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
ประกาศเกณฑ์การประเมินฯ-ข้าราชการครู
แบบฟอร์มข้อตกลง PA
หลักเกณฑ์ การประเมินข้าราชการครู
เอกสาร+เกณฑ์ส่งผลงาน ว21
แบบขอรับการประเมินขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)
แบบสรุปข้อมูลการอบรมประกอบการประเมินเลื่อนขั้น พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)
แบบขออนุญาตไปราชการ การยืม-คืน เงินเขตโครงการคูปองครู
โปรแกรม LTeacher และ คู่มือการใช้งาน Logbook
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
เกณฑ์ประเมินครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-๒๕๕๘
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ใบคั่นหน้่า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-ในเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต
แบบขออนุญาตไปราชการ-นอกเขต

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยฤทธิ์ สงฉิม

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430