คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานบุคคล ||
 
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

บันทึกข้อตกลง-MOU-ข้าราชการครู
บันทึกข้อตกลง-MOU-ข้าราชการครู
แบบประเมินข้าราชการครู 1-2566
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้อุปกรณ์บันทึกวิดีโอการสอน
รายงานการไปราชการ-อบรม-สัมมนา-ประชุม-ศึกษา
รายงานการไปราชการ-อบรม-สัมมนา-ประชุม-ศึกษา
ประกาศกำหนดชั่วโมง 2566
ปก PA 2566
PA1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
PA1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
PA1 ตำแหน่งครู
PA1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน pa
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ID-PLAN
ปรับปรุงปก+สันปก สำหรับใส่แฟ้มวางประเมิน
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
ประกาศเกณฑ์การประเมินฯ-ข้าราชการครู
หลักเกณฑ์ การประเมินข้าราชการครู
เอกสาร+เกณฑ์ส่งผลงาน ว21
แบบขอรับการประเมินขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)
แบบขออนุญาตไปราชการ การยืม-คืน เงินเขตโครงการคูปองครู
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online
แบบกรอกข้อมูลเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วยระบบ-TEPE-Online

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430