คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานงบประมาณ ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ราคาสินค้า ปี 2566
ฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แผนปฏิบัติการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บันทึกข้อความขอใช้งบประมาณ
เอกสารการวิเคราะห์กำหนดกิจกรรมตามโครงการปี 2566
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
บันทึกข้อความขอดำเนินงานตามโครงการ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานตามโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามโครงการ
บันทึกข้อความขอใช้งบส่วนกลาง
บันทึกข้อความขอใช้งบส่วนกลาง
แบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ-ปี2565
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ-ปี2565
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
มาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขัึ้นพื้นฐาน
บัญชีรายละเอียดการซื้อการจ้างตามโครงการ
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวเกสรี แจ่มสกุล

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430