คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
นายอรุณ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
     
 
นายมาโนช ชีพสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งบประมาณและแผน

นางสุวิมล สีคง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมนึก ชลิตพิรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน
นายนริศ ธรรมปรัชญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
         
         
นายอรุณ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430