คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
   
นางชลดา สมัครเกษตรการ
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางยุพิน สมสวย
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
นางสาวศิริรัตน์ อภิญญานุวัฒน์
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   
 
นายสมเกียรติ สำเภารอด
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Latyaowitthayakhom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430